Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa extraordinară pentru data de 14.11.2023, orele 16:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 14.11.2023.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 31.10.2023.

          3.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu denumirea “Modificări clădire existentă în vederea amenajării centrului de permanență-corp C1”, faza D.T.A.C./P.Th. și a devizului general.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare/folosinţă gratuită a unor bunuri imobile, proprietatea publică a orașului Nădlac, către Liceul Teoretic “Jozef Gregor Tajovsky” Nădlac.

          5.Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor  imobile/terenuri din intravilanul  UAT Nădlac.

          6.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare datorată de utilizatorii casnici/non-casnici.

          7.Proiect de hotărâre privind încheierea și semnarea Contractului de delegare (colectare și transport) prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor, Județul Arad ADISIGD Arad din Zona 1 a județului Arad, cu operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, precum și a tarifelor distincte facturate de către operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE SA și plătite de către utilizatorii casnici și non-casnici pentru activitatea de colectare separată și transportul separat al Deşeurilor Municipale din județul Arad, zona 1.

          8.Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România- Filiala Arad.

9.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2023.

Ustanovenie-nov