Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 20.02.2020, orele 16,oo, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de sedințe, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 20.02.2020.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 23.01.2020.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2020.

4.Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului public de salubrizare al Orașului Nădlac și stabilirea modalității de gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare din orașul Nădlac, în conformitate cu Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu denumirea “Finalizare proiect corpurile 1,2 corp de legătură și amenajări corpurile centrală termică, ateliere și cabină poartă și Campus Școlar J.G. Tajovsky Nădlac”, faza D.A.L.I. și a devizului general.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Nădlac, pentru anul 2020.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, care vor fi prestate de beneficiarii Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, pentru anul 2020.

9.Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor orașului Nădlac.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea reevaluării unor terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.13005 din 05.12.2020, încheiat între Orașul Nădlac și S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L.

          12.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeței imobilului situat în orașul Nădlac, parcela evidențiată în CF nr.301952 Nădlac.

          13.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de salubrizare practicate de către S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. utilizatorilor serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale, în baza contractului de delegare prin concesiune nr. 1603/24.10.2017.

         14.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru locuinţele  pentru tineri, destinate  închirierii, situate în oraşul Nădlac str.G. Coșbuc nr. 54, jud. Arad, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

         15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcţionare– prezentat strict pentru activitățile de colectare și transport al serviciului public de salubrizare al “Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad”.

          16.Proiect de hotărâre privind modificarea devizului general pentru proiectul „Modernizare și reabilitare rețea de străzi din orașul Nădlac”, faza P.T.+D.E.+C.S.

          17.Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor bunuri proprietate publică a orașului Nădlac, către Liceul Teoretic “Jozef Gregor Tajovsky” Nădlac.

          18.Proiect de hotărâre privind aprobarea primirii în folosință gratuită a mijlocului fix ”AMBULANȚA SMURD” .

19.Diverse.