Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 22.06.2021, orele 17:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de sedințe, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 22.06.2021.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 28.04.2021.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor terenuri.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 997 mp, parcela cu nr.cad.302231, evidențiată în CF nr.1 Nădlac, situate în orașul Nădlac, str. Lacului, nr.18, județul Arad, dnei Bukva Agnes și dlui Bukva Ladislau, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Lacului, nr.18, județul Arad.

  5.Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei unor bunuri mobile din partea Falck Fire Services S.R.L., în domeniul privat al orașului Nădlac

6.Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, la care orașul Nădlac este membru asociat.

 7.Proiect de hotărâre privind intabularea imobilului înscris în CF nr.301739 Nădlac în favoarea orașului Nădlac – drept de proprietate publică.

 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. pentru anul 2021.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării finanțărilor nerambursabile alocate din fondurile  bugetului local al Orașului Nădlac  pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2021.

11.Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local în Comisia de selecție și evaluare a solicitărilor de finanțării nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al Orașului Nădlac pentru activităţi nonprofit de interes local.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor de colectare deșeuri, aplicabile tuturor UAT-urilor componente Zonei I.

  13.Diverse.

Ustanovenie-c.-220-16.06.2021