Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa extraordinară pentru data de 24.11.2020, orele 16,oo, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de sedințe, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 24.11.2020.

         2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al orașului Nădlac din data de 09.11.2020.

         3.Discuții privind solicitarea Panfora Oil and Gas S.R.L. privind realizarea de lucrări de achiziție date geofizice.

         4.Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului orașului Nădlac.

         5.Proiect de  hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2020.

        6.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local aferent trimestrului II al anului 2020.

        7.Proiect de hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local.

        8.Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii cu 50% a impozitului pe clădiri și scutirea de la plata a taxei lunare pe clădiri.

         9.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii impozitului pe clădiri și impozitului pe teren pentru CHIRA TITUS.

         10.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării orașului Nădlac în cadrul  proiectului ” Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC la Liceul Teoretic ”Jozef Gregor Tajovsky” din orașul Nădlac, județul Arad” în cadrul Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, aprobarea cheltuielilor neeligibile și a cofinanțării acestuia.

         11.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu denumirea „Pavare trotuare zona centrală” și a devizului general.

         12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.6 la Contractul de delegare nr.908/14.05.2018.

         13.Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local Nădlac în cadrul consiliului de administrație, precum și în comisia de evaluare și asigurare a calității educației al Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky.

         14.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de dare în folosință gratuită, din partea Consiliului Județean Arad, a unei ambulanțe pentru a deservi Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare Nădlac.

        15.Proiect de hotărâre privind alegerea Consiliului de Administrație la Clubul Sportiv „Victoria” Nădlac.

        16.Diverse.