Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 17.09.2019, orele 17,oo, la sediul primăriei oraşului Nădlac, sala de şedinţe, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 17.09.2019.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 03.09.2019.

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Nădlac pe anul 2019.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației prin Actul Adițional nr.9/2019.

            5.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 588 mp, parcela cu nr.cad.302120, evidențiată în CF nr.302120 Nădlac, teren situat în orașul Nădlac, str. V. Lucaciu, nr.108, jud. Arad, către Szidor Maria și Szidor Monica.

          6.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în orașul Nădlac, evidențiat în CF nr.310768 Nădlac.

          7.Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a preţului pentru producerea energiei termice (exclusiv prețul energiei termice produsă în cogenerare ) și a tarifelor pentru activitățile de transport și distribuție a energiei termice, practicate de către S.C. Apoterm   Nădlac SA,  pe raza UAT Nădlac.

          8.Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării/răscumpărării terenului în suprafață de 628 mp, în condițiile prevederilor caietului de sarcini, aprobat prin HCL nr.60/17.04.2018.

          9.Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor bunuri proprietate publică a orașului Nădlac, către Liceul Teoretic „Jozef Gregor Tajovsky” Nădlac.

            10.Diverse.