Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 20.09.2023, orele 17:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de  20.09.2023.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 25.07.2023.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 16.08.2023.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 29.08.2023.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 245 mp, parcela cu nr. cad.301977, evidențiată în CF nr.301977  Nădlac, situat în orașul Nădlac, str.Mihai Eminescu, nr.144 B, jud. Arad, dlui Moraes Dorin și dnei Stoicu Angelica.

           6.Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli, pentru anii școlari 2023-2027.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de tratare aerobă a biodeşeurilor colectate separat în instalaţii de compostare, inclusiv transportul reziduurilor la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică, la Stația de compostare în tunel Arad, operată de către SC FCC Environment România SRL.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la depozitele de deşeuri nepericuloase.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de sortare a deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipale în staţii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică.

          10.Proiect de hotărâre privind avizarea Strategiei de contractare, Studiului de fundamentare/oportunitate,  Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de eliminare, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la depozitele de deşeuri nepericuloase, Operarea Depozitului de deseuri nepericuloase Arad, componenta eliminare, prin depozitare, a deșeurilor municipale reziduale, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum, a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare

interioară şi/sau exterioară a locuinţelor si a deșeurilor ce nu pot fi valorificate din deșeurile voluminoase, deșeurile textile și deșeurile provenite de la evenimente la depozitul  de deşeuri nepericuloase din Aria Delegării, în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Arad.

          11.Proiect de hotărâre privind declarararea unor bunuri ca făcând parte din domeniul public al UAT Nădlac, precum și transmiterea acestora în folosință la Operatorul regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

           12.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 392 mp, parcela cu nr. cad.320191, evidențiată în CF nr.320191 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. George Coșbuc, nr.103, jud. Arad, dlui Petrovics Dimitrie Florian și dnei Petrovics Ioana.

         13.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2023.

         14.Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 21.

         15.Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local Nădlac în cadrul consiliului de administrație al Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky.

         16.Diverse .

Ustanovenie-250