Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 28.04.2021, orele 17:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de sedințe, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 28.04.2021.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 30.03.2021.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2021.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții.

          5.Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2022.

         6.Proiect de hotărâre privind participarea Orașului Nădlac, în colaborare de Asociația Diakonia Evanghelică Nădlac în vederea conservării și promovării culturii tradiționale slovace.

         7.Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unui drept de superficie asupra imobilului situat în orașul Nădlac, evidențiat în CF nr. 317051 Nădlac.

          8.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 984 mp, parcela cu nr. cad.302286, evidențiatăîn CF nr.302286 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. Dr. M. Luther, nr.5, județul Arad, dnei Rusu Rusanda.

          9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 898 mp, parcela cu nr.cad.306406, evidențiată în CF nr.306406 Nădlac, situate în orașul Nădlac, str. Abatorului, nr.15, județul Arad, dnei Bagyinszki Andreia Eva, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Războieni, nr.4, județul Arad.

          10.Proiect de hotărâre privindaprobarea vânzării terenului în suprafață de 1022 mp, parcela cu nr.cad.302232, evidențiată în CF nr.302232 Nădlac, situate în orașul Nădlac, str. Lacului, nr.16, județul Arad, dnei Iuraș  Lucia și dlui Iuraș Vincențiu, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Lacului, nr.16, județul Arad.

          11.Proiect de hotărâre privind compensarea cu chiria a contravalorii lucrărilor de reparații la imobilul închiriat de către II Demian-Noaghi Livia, conform contractului de închiriere nr.4965/06.07.2018.

 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea – Planului anual de resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgenţă pe anul 2021.

13.Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor orașului Nădlac.

14.Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafeţe din parcela cu nr. top. 13691/56, evidenţiată  în  CF nr. 303476 Nădlac (Nr. CF vechi 2201), în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, dlui Matica Ioan-Robert.

15.Proiect de hotărâre privind modificarea devizului general pentru proiectul cu denumirea “Amenajare strazi in orasul Nadlac, str. Viile Vechi si Cartierul Nou, judetul Arad”, faza P.T.+ D.E.+C.S.  

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului școlar 2020-2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat .       

           17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de distribuire a masei lemnoase din vegetația din afara fondului forestier național, aflată pe raza administrativ teritorială a Orașului Nădlac.

18.Proiect de hotărâre privind modificarea limitei de proprietate comună între parcelele evidențiate în CF nr. 305033 Nădlac, CF nr. 300132 Nădlac și CF nr. 300130 Nădlac.

          19.Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru reglementarea serviciului de „Întreținere și amenajare a spațiilor verzi din orașul Nădlac”.

          20.Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor drumuri de exploatare și a unor canale.

          21.Diverse.

Ustanovenie-131