Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 26.01.2021, orele 16,00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de sedințe, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 26.01.2021.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 06.01.2021.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 11.01.2021.

          4.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal privind stabilirea nivelului chiriilor pentru imobilele, proprietatea unor terțe persoane, în care funcționează unitățile de învățământ.

5.Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei lunare pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii, situate în orașul Nădlac, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării prin concesiune a activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare aferente serviciului public de salubrizare al orașului Nădlac, a studiului de fundamentare,  a caietului de sarcini,  indicatorilor de performanță și a modelului de contract de delegare prin concesiune a activităților  de dezinfecție, dezinsecție și deratizare din orașul Nădlac.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării prin concesiune a serviciului de iluminat public al orașului Nădlac, al studiului de fundamentare,  a caietului de sarcini,  indicatorilor de performanță  și a  modelului de contract de delegare prin concesiune al serviciului de iluminat public al orașului Nădlac.

          8.Proiect de hotărâre privind delegarea prin modalitatea gestiunii directe a serviciului de salubrizare al orașului Nădlac, către Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac.

          9.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în orașul Nădlac, evidențiat în CF nr.307277 Nădlac.

          10.Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2021-2022 în cadrul unității administrativ-teritoriale Nădlac.

          11.Proiect de hotărâre privind nominalizarea persoanelor pentru a face parte din comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Nădlac.

          12.Proiect de hotărâre privind intabularea imobilului înscris în CF nr.310652 Nădlac în favoarea orașului Nădlac- drept de proprietate privată.

          13.Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile împotriva HCL nr.133/22.12.2020, formulată de către Panfora Oil and Gas S.R.L.                     

          14.Raport de activitate pe anul 2020 al Bibliotecii orășenești Nădlac.

          15.Diverse.

Ustanovenie-26.01.2021