Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 26.03.2024, orele 16:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 26.03.2024.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 27.02.2024.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2024.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind aprobarea condițiilor în care se realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică (sau privată) a U.A.T. Nădlac, în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 934 mp, parcela cu nr. cad. 302251, evidenţiată în CF nr. 302251 Nădlac, situat în oraşul Nădlac, str. Primăverii nr. 13, jud. Arad, d-lui Hălmăjan Cornel și d-nei Hălmăjan Iarinca, ambii cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Primăverii, nr. 13, jud. Arad.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării apartamentului situat în orașul Nădlac, str. G. Coșbuc  nr.54,  et.3, ap.15, jud. Arad, evidențiat în CF nr. 305290-C1-U15 Nădlac, către doamna Apostol Alena Bianca.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local Nadlac, și a Programului de acțiune comunitara destinată prevenirii și combaterii riscului de sărăcie și excluziune socială, pentru anul 2024.

8.Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unui imobil/teren din intravilanul UAT Nădlac.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea comasării unor imobile, situate în intravilanul orașului Nădlac.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană ( SIDU), perioada 2021-2030, a Orașului Nădlac.

11.Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local în Comisia de selecție și evaluare a solicitărilor de finanțări nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al Orașului Nădlac pentru activități nonprofit de interes local.

          12.Raportul primarului asupra stării  economice, sociale şi de mediu a Oraşului Nădlac în anul 2023.

          13.Diverse.

ustanovenie-137-mart.