Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 30.03.2021, orele 17:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de sedințe, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 30.03.2021.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 23.02.2021.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea comasării loturilor imobilelor situate în orașul Nădlac, parcelele evidențiate în CF nr. 317119 Nădlac, CF nr. 307088 Nădlac.

4.Proiect de hotărâre privind „Obligaţiile şi răspunderile care  revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţii”.

          5.Proiect de hotărâre privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale.

          6.Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli, pentru anii școlari 2021-2022, 2022-2023.

         7.Proiect de hotărâre privind constatarea îndeplinirii condițiilor de suspendare a plății chiriei rezultate din contractul de închiriere nr. 4965/06.07.2018, încheiat între Oraşul Nădlac şi I.I. Demian-Noaghi Livia.

          8.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru Serviciul Public de Salubrizare al orașului Nădlac, pentru activitatea de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice și pentru activitatea de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț.

          9.Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unui canal.

          10.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac, situate în intravilanul orașului Nădlac.

          11.Proiect de hotărâre privind modificarea prețului de vânzare a unor terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac, situate în intravilanul orașului Nădlac.                  

          12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi  funcţionare a Consiliului Local al oraşului Nădlac.

          13.Raportul Poliției Locale referitor la activitatea desfășurată în anul 2020.

          14.Raportul primarului asupra stării  economice, sociale şi de mediu a Oraşului Nădlac în anul 2020.

          15.Procesul  verbal  referitor la inventarierea bunurilor oraşului Nădlac pe anul 2020.

          16.Diverse.

ustanovenie-11030.03.2021