Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 31.08.2021, orele 17:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 31.08.2021.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 27.07.2021.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 06.08.2021.

4.Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri ca făcând parte din domeniul public al UAT Nădlac, precum şi transmiterea acestora în folosinţă Operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

          5.Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al județului Arad, a unor spații necesare desfășurării activității punctului de lucru SMURD Nădlac.

          6.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeței imobilului situat în orașul Nădlac, parcela cu nr.CAD 1686/2.

          7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 598 mp, parcela cu nr.cad.302244, evidențiată în CF nr.302244 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. Ludovit Boor, nr.12, jud. Arad, dnei Cseman Ludmila-Ana, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Victoriei, nr.51, bl.A, sc.B, et.2, ap.6, jud. Arad.

          8.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri cu ocazia reprezentării, de către Cabinet Avocat Vodă Petru Rareș, a intereselor Orașului Nădlac în fața instanțelor judecătorești  Dos.2588/117/2021, reclamant- Panfora Oil& Gas SRL.

          9.Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor drumuri de exploatare și a unui canal.

  1. 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării finanțărilor nerambursabile alocate din fondurile  bugetului local al Orașului Nădlac  pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2021.

          11.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, în baza dreptului de premțiune,a terenului în suprafață de 17066 mp, parcela cu nr. cad.308924, evidențiată în CF nr.308924 Nădlac, situat în raza UAT Nădlac, intravilan trup izolat, Societății Agricole Agroslavia Nădlac, cu sediul în Nădlac, str. N. Bălcescu, nr.6, județul Arad.

         12.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, în baza dreptului de preemțiune,a terenului în suprafață de 3068 mp, parcela cu nr. cad.313057, evidențiată în CF nr.313057 Nădlac, situat în raza UAT Nădlac, intravilan trup izolat, str. Fermierul Est, nr.7, dlui Kmety Ioan, cu sediul în Nădlac, str. Mărășești, nr.44, județul Arad.

            13.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a activității de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, respectiv, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț,  către Serviciul Public  de Salubrizare al orașului Nădlac,  și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac.

          14.Prezentarea scrisorii de intenție  S.C. HOFMA INVEST S.R.L. nr.4858/28.07.2021.

15.Diverse.

August-30