Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 17.02.2022, orele 16:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 17.02.2022.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 25.01.2022.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2021.

4.Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special cu privire la propunerea operatorului regional COMPANIA DE APĂ ARAD S.A, de majorare a prețului la apă potabilă și a tarifului la canalizare-epurare, cu respectarea avizului ANRSCUP nr. 950557/25.01.2022.

          5.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului oraşului Nădlac în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad.

          6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Nădlac, pentru anul 2022.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1005 mp, parcela cu nr.cad.302202, evidențiată în CF nr.302202 Nădlac, dnei Rumega Noema și dlui Rumega Daniel, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Dr. Martin Luther, nr.24, județul Arad.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 827 mp, parcela cu nr.cad.318917, evidențiată în CF nr.318917 Nădlac, dnei Pișek Francisca, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Mihai Viteazu, nr.145, județul Arad.

9.Proiect de hotărâre privind participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu Asociația Diakonia Evanghelică Nădlac în vederea conservării și promovării culturii tradiționale slovace.

10.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea parcelei nr. cad.307987, evidențiată în CF nr.307987 Nădlac, precum și inițierea procedurii de concesionare prin licitație publică a unor loturi proprietatea privată a orașului Nădlac, situate în intravilanul orașului Nădlac.

11.Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei lunare pentru locuinţele pentru tineri, destinate  închirierii, situate în oraşul Nădlac, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

          12.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal privind stabilirea nivelului chiriilor pentru imobilele, proprietatea unor terțe persoane, în care funcționează unitățile de învățământ.

13.Adresa Camerei de Conturi Arad nr.398/21.01.2022.

          14.Procesul  verbal  referitor la inventarierea bunurilor oraşului Nădlac pe anul 2021.

15.Diverse.

Rozhodnutie-98