Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 23.02.2021, orele 16:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de sedințe, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 23.02.2021.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 09.02.2021.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 16.02.2021.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea și acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul S.C. APOTERM NĂDLAC S.A., în perioada ianuarie 2014- decembrie 2020.

          5.Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

          6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Nădlac, pentru anul 2021.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, care vor fi prestate de beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2021.

8.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului orașului Nădlac în A.G.A. la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad.

          9.Proiect de hotărâre privind introducerea contribuției pentru economia circulară în tariful încasat de către operatorul de salubrizare care desfășoară activitățile de colectare și transport a deșeurilor.

          10.Proiect de hotărâre privind desemnarea d-lui Slavko Dușan în funcția de șef serviciu al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac.

          11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi  funcţionare a Consiliului Local al oraşului Nădlac.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac, situate în intravilanul orașului Nădlac.

          13.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 298 mp, parcela cu nr. cad. 317052, evidenţiată în CF nr. 317052 Nădlac, situat  în oraşul Nădlac, str. 1 Decembrie nr.27, jud. Arad, dnei Kelo Maria și dlui Kelo Andrei-Milan, domiciliați în oraşul Nădlac, str. I. L. Caragiale nr. 42,  jud. Arad.

          14.Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al județului Arad, a unor spații necesare desfășurării activității punctului de lucru SMURD Nădlac.

           15.Diverse.

Uznesenie_63.-CLN-23.02.2021-1