Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 25.04.2023, orele 17:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 25.04.2023.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 28.03.2023.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeței imobilului situat în orașul Nădlac, parcela evidențiată în CF nr. 320187 Nădlac.

4.Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: “Amenajare Piață Agroalimentară localitatea Nădlac, județul Arad”.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția: “Amenajare Piață Agroalimentară localitatea Nădlac, județul Arad”.

         6.Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr.19.

          7.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri cu ocazia reprezentării, de către Cabinet Avocat Vodă Petru Rareș, a intereselor Orașului Nădlac în fața instanțelor judecătorești Dos.3213/55/2023, reclamant  Elf Road SRL.

         8.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren, aparținând domeniului privat al Orașului Nădlac.

          9.Diverse.

Ustanovenie-144