Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 27.12.2022, orele 16:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 27.12.2022.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 29.11.2022.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 07.12.2022.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 15.12.2022.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 20.12.2022.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate, a taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului public/privat al orașului Nădlac, precum şi a amenzilor aplicabile pentru anul fiscal 2023.

          7.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2023.

8.Proiect de hotărâre privind avizarea Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Arad, Zona 1 .

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Sistemului Infromatic de Gestiune a Registrului Local al Spațiilor Verzi al orașului Nădlac.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu denumirea Construire pavilion expo, faza D.T.A.C., P.T.+D.E. și a devizului general.

11.Proiect de hotărâre privind avizarea Studiului de fundamentare/oportunitate al deciziei de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Arad, Zona 1.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local aferent trimestrului III al anului 2022.

13.Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr.18.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Acordul document de poziție privind modul de

implementare a proiectului “Sistem integrat de gestionare a deșeurilor  județul Arad”.

          15.Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării preţului local pentru activitatea de producere a energiei termice pe bază de apă geotermală și pentru serviciile de distribuție și furnizare a egenrgiei termice în orașul Nădlac, pentru S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.

          16.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării pachetului de acțiuni deținute de către Orașul Nădlac la S.C. APOTERM NĂDLAC S.A., către S.C. GREEN TECH INTERNATIONAL S.A., precum și însușirea raportul de evaluare de estimare a valorii de piață a capitalurilor proprii ale S.C. Apoterm Nădlac S.A.

17.Diverse.