Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 28.07.2020, orele 17,oo, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de sedințe, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 28.07.2020.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 16.06.2020.

           3.Proiect de hotărâre privind încheierea și aprobarea exercițiului bugetar pe anul 2019.

          4.Proiect de  hotărâre privind aprobarea Planului Tarifar și Analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Arad”.

5.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Oraşului Nădlac în Adunarea Generală a Acționarilor  Operatorului Regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu denumirea” Extindere rețea de alimentare cu apă, zona industrială Nădlac” și a devizului general.

7.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de colectare deșeuri, aplicabile tuturor UAT-urilor componente Zonei 1.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficiențelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor și în alte situații de urgență la nivelul orașului Nădlac.

         9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 861 mp, parcela cu nr. cad.  313867, evidenţiată în CF nr. 313867 Nădlac, situat  în oraşul Nădlac, str. Dorobanți nr. 42, jud. Arad, dnei Iancsik Maria  şi dlui Iancsik Ioan-Mihai, domiciliaţi în oraşul Nădlac, str. G. Coșbuc nr.44, jud. Arad.

         10.Proiect de hotărâre privind suspendarea, pentru anul 2020, punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii nr.18/30.01.2018.

         11.Diverse.