Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa extraordinară ( convocată de îndată ) pentru data de 29.08.2023, orele 09:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 29.08.2023.

          2.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE REȚEA DE APĂ, REȚEA DE CANAL ȘI SISTEME DE CAPTARE A APELOR PLUVIALE ÎN ORAȘUL NĂDLAC JUD. ARAD”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2023.

Ustanovenie232