Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 17.05.2023, orele 17:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 30.05.2023.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 25.04.2023.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 16.05.2023.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția Extindere rețea de apă, rețea de canal și sisteme de captare a apelor pluviale în orașul Nădlac, jud. Arad.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 736 mp, parcela cu nr. cad.319053, evidențiată în CF nr.319053 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. Mihai Viteazul nr.166, jud. Arad, dnei Tucsni Florica și dlui Tucsni Mihai, ambii cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Mihai Viteazul nr.166, jud. Arad.

6.Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, la care Orașul Nădlac este membru asociat.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.5 și a Statutului Asociației De Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor.     

          8.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a art.289 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată.

         9.Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al oraşului Nădlac, aflate în administrare și folosință la Compania de Apă Arad S.A., în vederea scoaterii din funcțiune prin casare.

          10.Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri ca făcând parte din domeniul public al UAT Nădlac, precum și transmiterea acestora în folosință gratuită Operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

          11.Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor  imobile/terenuri din intravilanul orașului Nădlac.

            12.Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2024.            

           13.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.21/31.01.2023.

           14.Proiect de hotărâre privind încuviințarea semnării unor contracte de vânzare-cumpărare.

             15.Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru înființarea „Centrului de permanență‟ Nădlac, județul Arad, pentru asigurarea asistenței medicale primare, precum și punerea la dispoziție a unor spații din imobilul situat în orașul Nădlac, str. George Enescu, nr.85, evidențiat în CF nr.308676 Nădlac, în vederea înființării și funcționării “Centrului de permanență” Nădlac.

            16.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării finanțărilor nerambursabile alocate din fondurile  bugetului local al Orașului Nădlac  pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2023.

             17.Proiect de hotărâre privind înființarea unui post în cadrul Clubului Sportiv Victoria Nădlac .

            18.Acordul de principiu al Consiliului Local Nădlac pentru demararea procedurii de evaluare și întocmire caiet de sarcini în vederea vânzării prin licitație publică a unor terenuri.

             19.Diverse.

PDF Embedder requires a url attribute Ustanovenie-174-mai