Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 31.01.2023, orele 16:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 31.01.2023.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 27.12.2022.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 05.01.2023.

4.Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2023-2024 în cadrul unității administrativ-teritoriale Nădlac.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unui teren.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice de primă înscriere a imobilelor cu nr. top 892 și nr. top 930/1,931/1, situate în intravilanul localității, cu suprafața totală rezultată din măsurători de 2232 mp.

          7.Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului Local Nădlac aferentă anului 2023 la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad

8.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local care vor face parte din Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietatea privată a statului.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 790 mp, parcela cu nr. cad. 319076, evidenţiată în CF nr. 319076 Nădlac, situat în oraşul Nădlac, str. Cloșca nr. 42, jud. Arad, d-lui Fabric Gheorghe și d-nei Fabric Maria, ambii cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Cloșca nr. 42, jud. Arad.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficienţelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor și în alte situații de urgență la nivelul oraşului Nădlac.

11.Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului reprezentantului în AGA a ADIACJA pentru aprobarea Strategiei de  Dezvoltare a Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de  Canalizare in aria de operare județul Arad 2022 – 2027.

12.Proiect de hotărâre privind emiterea avizului conform privind actualizarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și  canalizare din aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale “Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canalizare judeţul Arad”.

          13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al orașului Nădlac (PMUD), perioada 2022-2037.

14.Proiect de hotărâre privind predarea către Compania Națională de Investiții CNI S.A. în calitate de structură de implementare a obiectivelor incluse în PNRR Componenta C15 Educație  Investitia 1 Construirea Echiparea și Operaționalizarea a 110 creșe, a amplasamentului  pentru obiectivul de investiții “Construire creșă 4 grupe în orașul Nădlac, județul Arad”.

15.Diverse.

Ustanovenie-c.-63