Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa extraordinară pentru data de 28.11.2023, orele 16:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de  28.11.2023.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 14.11.2023.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de uz și de servitute către S.C. NIS Petrol S.R.L., asupra unor suprafețe de teren aflate în proprietatea Orașului Nădlac, în administrarea Consiliului local al orașului Nădlac.

4.Proiect de hotărâre privind stabilirea unei platforme de depozitare temporară a deșeurilor vegetale.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării juridice a unui teren din intravilanul orașului Nădlac.

          6.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 520 mp, parcela cu nr. cad. 302283, evidenţiată în CF nr. 302283 Nădlac, situat în oraşul Nădlac, str. Recoltei nr. 9, jud. Arad,  d-lui Radu Cristian cu domiciliul în Mun. Timișoara, str. George Pop de Băsești nr.23, sc.B, ap.23 județul Timiș și d-nei Mariș Maria, cu domiciliul în orașul Nădlac, Cal. Recoltei nr. 9, județul Arad.

7.Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr.22.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri privind delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de tratare aerobă a biodeșeurilor colectare separat în instalații de compostare, inclusiv transportul reziduurilor la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică.

          9.Diverse .

Ustanovenie-nov.465