Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 29.10.2019, orele 17,oo, la sediul primăriei oraşului Nădlac- casa de cultură, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 29.10.2019.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 17.09.2019.

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Nădlac pe anul 2019.

4.Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Orașului Nădlac în Adunarea Generală a Acționarilor Operatorului Regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A., precum și acordarea unui mandat special.

            5.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficiențelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul orașului Nădlac.

          6.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții.

          7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 292 mp, parcela cu nr. top.2977/4, evidențiată în CF nr.311481 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. Horia, nr.21, jud. Arad, dnei Iancsok Rodica și dlui Iancsok Mihai, domiciliați în orașul Nădlac, str. V. Lucaciu, nr.62, jud. Arad.

          8.Proiect de hotărâre privind exprimarea intenției Orașului Nădlac privind intrarea în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transportul Public Local Arad.

          9.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în orașul Nădlac, evidențiat în CF nr.308680 Nădlac.

          10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a devizului general pentru proiectul cu denumirea “L.6949/2019 Extindere rețele electrice de interes public pentru alimentare zona mixtă funcțiuni industriale cu specific agricol, servicii, depozitare- Zona Groapa de gunoi NĂDLAC, jud. Arad” .

          11.Diverse.

      Art.2. Prezenta revocă Dispoziția nr.349/15.10.2019.